×

Sklep Internetowy 9c.pl działający pod adresem 9c.pl jest prowadzony przez:
Firma 9c Amadeusz Lisiecki
ul. Koronowska 17
61-046 Poznań, Polska
NIP: 6182041521
VATIN: PL6182041521
REGON: 525624300
Email: [email protected]
Telefony kontaktowe: +48 601981297
                                +48 669351270

Numer konta bankowego:
Waluta PLN 32 2530 0008 2022 1077 3320 0001
Waluta EUR 05 2530 0008 2022 1077 3320 0002
Bank: Nest Bank

zwany dalej Sprzedawcą.
Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym 9c.pl a także korzystania z usług oferowanych drogą elektroniczną.

§1
Definicje

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 1. Strona Internetowa – strona dostępna pod adresem https://9c.pl która jest sklepem internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę.
 2. Informator – usługa świadczona przez Sprzedawcę która polega na wysyłaniu informacji handlowych za pośrednictwem elektronicznej poczty e-mail.
 3. Konto – indywidualne konto klienta chronione hasłem na Stronie Internetowej które umożliwia zapisanie informacji takich jak dane osobowe, dane kontaktowe, dane dostawy towarów, historia zakupionych towarów.
 4. Użytkownik – każdy kto nawiązuje połączenie internetowe ze Stroną Internetową.

§2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Konsument za pośrednictwem Strony Internetowej ma możliwość:
  1. Zawarcia umowy kupna towaru lub usługi dostępnej na Stronie Internetowej
  2. Korzystania z Informatora
  3. Korzystania z Konta
  4. Korzystanie z formularza kontaktowego
 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta w momencie przesłania prawidłowo wypełnionego formularza dostępnego na Stronie Internetowej.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny.
 4. Sprzedawca dostarcza certyfikat do szyfrowania elektronicznego kanału komunikacji za pośrednictwem protokołu HTTPS. Wymagane jest aby oprogramowanie (np. przeglądarka internetowa) Użytkownika obsługiwało protokół HTTPS oraz ustanowiło kanał szyfrujący łącząc się ze Stroną Internetową. Sprzedawca nie odpowiada za wyciek danych osobowych spowodowanych zachowaniem Użytkownika który nie zadba o ustanowienie kanału szyfrującego.

§3
Warunki sprzedaży towarów

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej publikuje informacje o swojej ofercie produktowej. Opublikowane na Stronie Internetowej informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Konsument może złożyć sprzedawcy ofertę nabycia oferowanego towaru. Zawarcie umowy kupna na odległość następuje w momencie potwierdzenia oferty przez sprzedawcę. Zawarta umowa obliguje sprzedawcę do przeniesienia na konsumenta własności rzeczy oraz wydania towaru konsumentowi, a konsumenta obliguje do odbioru rzeczy oraz zapłacenia za nią.
 3. Ceny publikowane na Stronie Internetowej są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 4. Ceny publikowane na Stronie Internetowej są cenami które nie zawierają kosztów dostawy towaru oraz kosztów obsługi transakcji sprzedaży przez pośrednika płatności i ewentualnych innych kosztów.
 5. Koszt transportu, koszt pośrednika płatności oraz inne koszty są doliczane w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej i każdorazowo konsument jest o nich informowany.
 6. Zamówione produkty są wysyłane do kupującego po dokonaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy kwoty obejmującej wartość towarów, kosztów transportu, kosztów pośrednika płatności oraz innych kosztów o których konsument został poinformowany podczas zawierania umowy kupna.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów, kosztach dostawy, kosztach pośrednika płatności i innych kosztach.

§4
Warunki płatności

 1. Konsument ma obowiązek dokonania płatności w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z wartością umowy kupna którą zawarł ze Sprzedawcą.
 2. Konsument może dokonać płatności w następujący sposób:
  1. Przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy numer: 32 2530 0008 2022 1077 3320 0001, bank: Nest Bank
  2. Przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy numer: 12 1140 2004 0000 3102 8380 7063, bank: mBank (istnieje możliwość dokonania płatności na niniejsze konto bankowe funkcją przelewu na numer telefonu Blik podając numer telefonu Sprzedawcy 601981297).
  3. Gotówką w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
  4. Poprzez pośrednika płatności Przelewy24 metodami udostępnianymi przez pośrednika płatności w tym kartami płatniczymi. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  5. Poprzez pośrednika płatności PayNow metodami udostępnionymi przez pośrednika płatności w tym kartami płatniczymi. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
   Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia dowolnej formy płatności o której mowa w §4 ust. 2 z przyczyn technicznych lub innej przyczyny. Wszystkie akceptowane sposoby płatności zostaną konsumentowi przedstawione w procesie składania zamówienia na Stronie Internetowej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy kupna zawartej z konsumentem co skutkować będzie nie wydaniem towaru oraz nie przeniesieniem na konsumenta własności rzeczy, w przypadku gdy konsument nie dokona płatności o której mowa w §4 ust. 1.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo doliczenia w niektórych przypadkach kosztów pośrednika płatności, o których to kosztach konsument zostanie poinformowany w procesie składania zamówienia na Stronie Internetowej.

§5
Warunki dostawy

 1. Dostawa rzeczy do konsumenta jest odpłatna chyba że umowa kupna którą konsument zawarł ze Sprzedawcą stanowi inaczej.
 2. Konsument jest informowany o kosztach dostawy rzeczy w procesie składania zamówienia na Stronie Internetowej.
 3. Osobisty odbiór rzeczy przez konsumenta od Sprzedawcy jest nieodpłatny.
 4. Termin dostawy rzeczy do konsumenta wynosi 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia na Stronie Internetowej podano inny termin. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”
 5. Osobisty odbiór rzeczy przez konsumenta od Sprzedawcy jest możliwy drugiego dnia licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.
 6. Dostawa rzeczy może być zrealizowana przez następujące podmioty z którymi współpracuje Sprzedawca:
  1. InPost Sp. z o.o.
  2. Poczta Polska Spółka Akcyjna
  3. RUCH S.A
  4. ORLEN S.A.
  5. DPD Polska sp. z o.o.
  6. Deutsche Post AG (właściciel DHL)
  7. DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
  8. Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie rzeczy z winy podmiotu realizującego dostawę wymienionego w §5 ust. 6.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia dowolnej formy dostawy rzeczy o której mowa w §5 ust. 6 z przyczyn technicznych lub innej przyczyny. Wszystkie dostępne sposoby dostawy rzeczy zostaną konsumentowi przedstawione w procesie składania zamówienia na Stronie Internetowej.

§6
Gwarancja i rękojmia

 1. Gwarancja to fakultatywne zobowiązanie producenta w stosunku do kupującego powstające w razie, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Jeśli rzecz jest objęta gwarancją udzielaną przez producenta to o tym fakcie kupujący jest informowany w opisie rzeczy.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową w zakresie opisanym w Kodeksie Cywilnym.
 3. Zgodnie z § 1 art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta w ciągu dwóch lat od dnia wydania rzeczy niezgodności towaru z umową, konsument jest zobowiązany zawiadomić o reklamacji Sprzedawcę:
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy
  2. Drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy
 5. Zawiadomienie o którym mowa w §6 ust. 4 zaleca się aby zawierało:
  1. Imię i nazwisko oraz dane adresowe i kontaktowe konsumenta
  2. Określenie rzeczy (nazwa producenta, model, numer seryjny itd.)
  3. Dowód zakupu rzeczy
  4. Opis niezgodności towaru z umową
  5. Żądanie konsumenta
  6. Datę
  7. Podpis
 6. Konsument może zostać poproszony przez Sprzedawcę aby dostarczył do Sprzedawcy reklamowaną rzecz.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że reklamacja zostaje uznana za uzasadnioną.

§7
Zwrot towaru

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez okres 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane w formie:
  1. Pisemnej na adres Sprzedawcy
  2. Drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy
 3. Okres odstąpienia o którym mowa w §7 ust. 1 jest dotrzymany jeśli konsument wysłał oświadczenie zwrotu o którym mowa w §7 ust. 2 i najpóźniej w pierwszy dzień roboczy po wysłaniu oświadczenia zwrotu nadał paczkę pocztową lub osobiście dostarczył produkt do Sprzedawcy.
 4. Konsument pokrywa koszt zwrotu (w tym opakowania, nadania, zabezpieczenia) rzeczy.
 5. Zwracane towary winny być w stanie niezmienionym a zwłaszcza w stanie niepogorszonym i dotyczy to produktu oraz opakowania w którym produkt się znajduje. Konsument może zapoznać się z charakterem, cechami oraz sposobem funkcjonowania towaru w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru.
 6. Sprzedawca po otrzymaniu od konsumenta zwróconej rzeczy, dokonuje zwrotu ceny wraz z kosztami dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wysokości najtańszej dostępnej opcji przesyłki, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeśli w jednym zamówieniu było więcej produktów niż klient zwraca, to Sprzedawca nie zwraca kosztów dostawy o których mowa w §7 ust. 6.
 8. Jeśli konsument wybrał dostawę towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki.
 9. Sprzedawca nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w następujących przypadkach:
  1. Jeśli przedmiotem świadczenia jest towar zamawiany na indywidualne zamówienie, lub jest to towar personalizowany, lub towar wykonany według specyfikacji konsumenta
  2. Jeśli klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu świadczenia klient traci prawo odstąpienia od umowy
  3. Jeśli przedmiotem świadczenia jest towar mający krótki czas przydatności do użycia lub ulega szybkiemu zepsuciu
  4. Jeśli przedmiotem świadczenia jest towar którego nie można zwrócić ze względu na ochronę higieniczną lub aseptyczną, jeśli opakowanie zostało otwarte
  5. Jeśli towar ze względu na swój charakter po wyjęciu z opakowania zostaje nierozłącznie połączony z innym przedmiotem lub substancją
  6. Dostarczanej prasy
  7. Produktów spożywczych
 10. Konsument może poprosić Sprzedawcę o wymianę rzeczy na inną dostępną na Stronie Internetowej. Wtedy konsument dokonuje odstąpienia od umowy i zawiera ze Sprzedawcą nową umowę. Ewentualna różnica wynikająca z różnicy w wartościach umów:
  1. Jest pokrywana przez konsumenta jeśli wartość umowy od której konsument odstąpił jest niższa niż wartość nowej umowy (konsument dopłaca)
  2. Jest zwracana konsumentowi jeśli wartość umowy od której konsument odstąpił jest wyższa niż wartość nowe umowy (Sprzedawca zwraca).
 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy:
  Data: (tutaj należy wpisać datę)
  Dane konsumenta: (tutaj należy wpisać dane konsumenta)
  Oświadczam iż odstępuję od umowy zawartej w dniu (tutaj należy wpisać datę zawarcia umowy) i zwracam następujące produkty:
  - (tutaj należy wpisać listę zwracanych produktów)
  Numer dowodu zakupu: (tutaj należy wpisać numer faktury lub paragonu)
  Proszę o zwrot ceny towaru wraz z kosztami dostawy na następujący numer konta bankowego: (tutaj należy wpisać numer konta bankowego)
  Podpis: (tutaj konsument zobowiązany jest złożyć podpis).

§8
Usługi elektroniczne

 1. Konsument ma możliwość bezpłatnego skorzystania z Informatora.
 2. Aby korzystać z Informatora niezbędne jest podanie adresu e-mail.
 3. Konsument ma możliwość bezpłatnego założenia Konta.
 4. Aby korzystać z Konta niezbędne jest podanie danych osobowych oraz adresu email.
 5. Konsument korzystając z Informatora oświadcza że chce otrzymywać informacje w tym informacje handlowe od Sprzedawcy.
 6. Konsument oświadcza że podany w usługach świadczonych drogą elektroniczną adres e-mail należy do niego, nie należy do osób trzecich i nie narusza ich praw.
 7. Konsument przyjmuje do wiadomości że w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z Informatora oraz usunąć swoje Konto. Aby wypisać adres e-mail z subskrypcji informatora należy przesłać Sprzedawcy pisemną rezygnację lub wejść na specjalny adres Strony Internetowej (link).

§9
Postanowienia dodatkowe

 1. Sprzedawca informuje:
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.
  Użytkownik, który zamierza pozbyć się produktu, jest obowiązany do oddania zużytego  sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.
  Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

§10
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych oraz ochrona danych osobowych zostały opisane w dokumencie Polityka Prywatności który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.


§11
Pliki cookie

 1. Zakres wykorzystywania plików cookie zostały opisane dokumencie Polityka plików cookie który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Sklep 9c.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z naszym Regulaminem i Polityką plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.